Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: Urząd Gminy

Wójt Gminy

Funkcję Wójta sprawuje Roman Gisztarowicz
Tel. 29 7177783
Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 • właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj.: Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 • prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 • stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 • właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.
Ponadto Wójt:
 • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentuje gminę na zewnątrz,
 • wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 • składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • prowadzi gospodarkę finansową gminy,ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 • odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 • koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 • załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 • nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 • podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 • wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.