Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
13°C

Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza sprawuje Izabela Moroniewicz

Tel. 29 7177783 wew. 35

 

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

zastępowanie Wójta w razie nieobecności (choroba, urlop lub inna ważna przyczyna),

 • dbanie o prawidłową realizację budżetu po stronie dochodów i wydatków,
 • koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • poszukiwanie informacji (w Internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie gminy,
 • sporządzanie wniosków i innych dokumentów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,
 • przeprowadzenie przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków finansowych z zewnątrz,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie - monitorowanie realizowanych inwestycji i remontów,
 • koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem planów rozwoju gminy i studiów wykonalności projektów,
 • przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno - remontowych,
 • bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji i remontów,
 • współpraca z innymi stanowiskami i wykonywanie czynności, sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie spraw wynikających z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,
 • prowadzenie ksiąg budynku Urzędu Gminy i świetlic,
 • sporządzanie protokołów odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu oraz potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników,
 • organizowanie pracy Urzędu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
 • przygotowywanie dla Wójta Gminy propozycji tematów na sesje Rady Gminy,
 • dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
 • informowanie Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych oraz wnioskowanie o zastosowanie kar dyscyplinarnych,
 • wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,
 • współpracowanie z Radą Gminy, odpowiedzialność za właściwe przygotowywanie materiałów pod obrady Sesji Rady Gminy,
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, innych regulaminów dotyczących działalności Urzędu Gminy oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,
 • nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na sesje Rady Gminy,
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
 • opracowywanie projektów zarządzeń i okólników,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych (wspólnie ze Skarbnikiem Gminy),
 • prowadzenie spraw związanych z bhp i ppoż. w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu oraz potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • obsługa systemu informacji prawnej "LEX",
 • ochrona systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • prowadzenie racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem płac,
 • prowadzenie spraw planowania pracy,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy,
 • nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z obrad Rady Gminy,
 • przedstawianie Wójtowi Gminy propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych które wynikły po opracowaniu Regulaminu Organizacyjnego,
 • rozpisywanie korespondencji przychodzącej na poszczególne stanowiska pracy, po uprzednim zapoznaniu się z korespondencją przez Wójta,
 • nadzór nad terminowością realizacji zadań przydzielonych pracownikom,
 • koordynacja pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • nadzór nad poprawnością, terminowością i przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,
 • prowadzenie nadzoru i koordynacji nad realizacją wniosków i zarządzeń,
 • koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,
 • nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:
 • a) wnikliwego, terminowego zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji, skarg i wniosków obywateli,
  b) współdziałania z komisjami Rady Gminy,
  c) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,
 • prowadzenie analizy i oceny rynku pracy w gminie,
 • współpraca z Radą i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz sołectwami,
 • współpraca z sąsiednimi Gminami w zakresie funkcjonowania Urzędu i Gminy,
 • czuwanie nad prawidłowym i aktualnym stanem tablic informacyjnych w budynku Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.