Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: Urząd Gminy

Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza sprawuje Izabela Moroniewicz

Tel. 29 7177783 wew. 35

 

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

zastępowanie Wójta w razie nieobecności (choroba, urlop lub inna ważna przyczyna),

 • dbanie o prawidłową realizację budżetu po stronie dochodów i wydatków,
 • koordynowanie i nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • poszukiwanie informacji (w Internecie oraz z innych źródeł) na temat możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie gminy,
 • sporządzanie wniosków i innych dokumentów mających na celu pozyskanie środków finansowych z zewnątrz,
 • przeprowadzenie przetargów zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie realizacji zadań z wykorzystaniem środków finansowych z zewnątrz,
 • sporządzanie wniosków o płatność,
 • prowadzenie - monitorowanie realizowanych inwestycji i remontów,
 • koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem planów rozwoju gminy i studiów wykonalności projektów,
 • przygotowywanie projektów umów na realizację zadań inwestycyjno - remontowych,
 • bieżąca kontrola realizacji zawartych umów w zakresie inwestycji i remontów,
 • współpraca z innymi stanowiskami i wykonywanie czynności, sporządzanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie spraw wynikających z przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,
 • nadzór i realizacja zadań w zakresie budowy, remontu budynków i lokali administracyjnych Gminy,
 • prowadzenie ksiąg budynku Urzędu Gminy i świetlic,
 • sporządzanie protokołów odbioru końcowego i przekazania obiektu do użytku,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu oraz potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników,
 • organizowanie pracy Urzędu i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania,
 • przygotowywanie dla Wójta Gminy propozycji tematów na sesje Rady Gminy,
 • dbanie o poprawność formalno-prawną przygotowywanych spraw i decyzji,
 • informowanie Wójta o konieczności dokonywania zmian personalnych oraz wnioskowanie o zastosowanie kar dyscyplinarnych,
 • wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta,
 • współpracowanie z Radą Gminy, odpowiedzialność za właściwe przygotowywanie materiałów pod obrady Sesji Rady Gminy,
 • opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy, innych regulaminów dotyczących działalności Urzędu Gminy oraz projektów zmian tych aktów w miarę potrzeb,
 • nadzór nad przygotowywaniem, kompletowaniem i przekazywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz innych materiałów na sesje Rady Gminy,
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia spraw i wydawania decyzji zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,
 • opracowywanie projektów zarządzeń i okólników,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych (wspólnie ze Skarbnikiem Gminy),
 • prowadzenie spraw związanych z bhp i ppoż. w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
 • stwierdzanie własnoręczności podpisu oraz potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • nadzorowanie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
 • obsługa systemu informacji prawnej "LEX",
 • ochrona systemów teleinformatycznych,
 • zapewnienie sprawnego kierowania i prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • prowadzenie racjonalnego gospodarowania etatami i funduszem płac,
 • prowadzenie spraw planowania pracy,
 • przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie Gminy,
 • nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z obrad Rady Gminy,
 • przedstawianie Wójtowi Gminy propozycji do powierzenia określonych czynności pracownikom, a w szczególności tych które wynikły po opracowaniu Regulaminu Organizacyjnego,
 • rozpisywanie korespondencji przychodzącej na poszczególne stanowiska pracy, po uprzednim zapoznaniu się z korespondencją przez Wójta,
 • nadzór nad terminowością realizacji zadań przydzielonych pracownikom,
 • koordynacja pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • nadzór nad poprawnością, terminowością i przygotowaniem projektów zarządzeń Wójta,
 • prowadzenie nadzoru i koordynacji nad realizacją wniosków i zarządzeń,
 • koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń oraz zakupem środków trwałych na wyposażenie Urzędu,
 • nadzorowanie zadań wspólnych wyznaczonych pracownikom w dalszej części Regulaminu, a dotyczących:
 • a) wnikliwego, terminowego zgodnego z prawem rozpatrywania spraw z zakresu administracji, skarg i wniosków obywateli,
  b) współdziałania z komisjami Rady Gminy,
  c) realizacji zadań wynikających z uchwał Rady Gminy,
 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy,
 • prowadzenie analizy i oceny rynku pracy w gminie,
 • współpraca z Radą i jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz sołectwami,
 • współpraca z sąsiednimi Gminami w zakresie funkcjonowania Urzędu i Gminy,
 • czuwanie nad prawidłowym i aktualnym stanem tablic informacyjnych w budynku Urzędu,
 • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.