Logo Gminy Sypniewo
Powróć do: Urząd Gminy

Przewodniczący Rady

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sypniewo

sprawuje Rafał Grono

 

Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy :

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.Przewodniczący Rady w szczególności: zwołuje sesje Rady, ustala porządek obrad, zawiadamia radnych i zapraszanych gości o terminie i miejscu posiedzenia, przekazuje radnym porządek obrad wraz z projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami, nadzoruje obsługę kancelaryną posiedzeń rady, przewodniczy obradom, czuwa nad zabezpieczeniem ładu i porządku obrad sesji, zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwały, protokoły z sesji i inne dokumenty Rady, przyjmuje korespondencję kierowaną do Rady, pełni funkcję reprezentacyjną, czuwa nad zapewenieniem radnym warunków do prawidłowego wykonywania przez nich mandatu, koordynuje prace komisji, w tym zwoływanie wspólnych posiedzeń.

 

Protokoły z posiedzeń komisji oraz sesji Rady Gminy dostępne są do wglądu u pracownika ds. obsługi Rady Gminy (Sekretariat), w godzinach pracy Urzędu. Tam też dostępne są informacje dotyczące terminów posiedzeń poszczególnych komisji i sesji Rady Gminy, tel. (29) 71-77-783.