Logo Gminy Sypniewo

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024 - 2039

Ocena 0/5

Ogłoszenie
o konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039

Wójt Gminy Sypniewo działając na podstawie art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1259) oraz w związku z Uchwałą Nr L/342/2023 Rady Gminy Sypniewo z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, informuje o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039. 

Konsultacje społeczne mają na celu przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian przedmiotowego dokumentu.

Uprawnieni do udziału w konsultacjach społecznych są:
- mieszkańcy gminy Sypniewo;
- partnerzy społeczni i gospodarczy, w szczególności działające na terenie gminy Sypniewo organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy;
- Gminy Krasnosielc, Płoniawy – Bramura, Czerwonka, Młynarze, Olszewo-Borki,
- Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 10.01.2024 r.
- na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Sypniewo, 
- na stronie internetowej gminy: www.sypniewo.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sypniewo: www.bipsypniewo.megabajt.net.pl.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 11 stycznia 2024 r. do dnia 15 lutego 2024 r. w formie:
- pisemnej poprzez zbieranie uwag i opinii w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039.;
- spotkania konsultacyjnego w dniu 1 lutego 2024 i w siedzibie Urzędu Gminy Sypniewo (adres: ul. Ostrołęcka 39, 06-216 Sypniewo, godz. 9:00);

Przyjmowanie uwag do projektu strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag, w następujący sposób:
- bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Sypniewo poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym (decyduje data wpływu do urzędu),
- pocztą na adres Urzędu Gminy Sypniewo, Ostrołęcka 39, 06-216 Sypniewo (decyduje data wpływu do urzędu),
- poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Sypniewo:  /ugsypniewo/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu),
- pocztą elektroniczną na adres: gmina@sypniewo.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039”).

Formularze zgłaszania uwag dostępne będą od dnia 10 stycznia 2024 r.:
-·na stronie internetowej Urzędu Gminy Sypniewo,
- w Urzędzie Gminy w Sypniewo, adres: ul. Ostrołęcka 39, 06-216 Sypniewo w godzinach pracy Urzędu.

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039, będącego przedmiotem konsultacji społecznych, jest Pani Angelika Chrzanowska - pracownik Urzędu Gminy Sypniewo, adres: ul. Ostrołęcka 39, 06-216 Sypniewo, w godzinach pracy Urzędu, tel. 29 717 74 34.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówione zostaną zgłoszone uwagi i opinie.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Gminy Sypniewo na lata 2024-2039.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności