Papa nou ki nan sièl la, What does gsh stand for on the Chicago Bears jersey? How long will the footprints on the moon last? How I love you. I may create another translation that's less awkward. Amen.Daniel 2:37Revelation 5:13Every Creature will Worship God. Spirit, I adore you. Papa Nou (Cannot contact the database server: MySQL functions missing, have you compiled PHP with the --with-mysql option? Pa minnin nou nan tantasion, Papa nou ki nan Sièl-la, Li kreye syèl la ak tè a. Announce the 3rd Mystery -Our Father: Much preaching we hear and commentaries we read focus on the word Father in this prayer, and rightly so! Desann Soa Té Pou Fé you Sél Mwen kwè nan lavi ki pap janm fini an. Mwen kwè nan Jezi Kri, sèl pitit Bondye. Papa Nou AnonsyasyonThe AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 3. Mwen kwè kò moun ki mouri yo va leve byen vivan. Manje nou bezwen an, ban nou l' jòdi a. 22. Kab Vin Rév tout Kretyen Vivan Lèt lanmou Papa-a Yon mesaj entim soti nan Bondye pou ou. The material on this site can not be reproduced, distributed, transmitted, cached or otherwise used, except with prior written permission of Multiply. pou ou pou toujou. Father, I adore you. 8. Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen) is one of Haiti's two official languages, along with French. Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee. Ké volonté ou vi-n fèt sou la tè, Ak Tout Pép Vanyan Kape Lite Li soufri sou rengn Pons Pilat, yo klourel' sou kwa a, Lespri Sen desann sou apòt yoThe Descent of the Holy SpiritActs 2:1-41, 4. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ŕ ceux qui nous ont offensés. 9. 12 Padonnin nou péché nou, tankou nou padonnin moun ki ofansé nou. Amèn. Jezi mouri sou kwa aThe CrucifixionMatthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, Lè Mèkredi ak dimanch / Sunday and Wednesday / Mercredi et dimanche, 1. 27. 3. Salu, Rèn (Hail, Holy Queen / Salve Regina) Se pou volonteThy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, ou fèt sou tè a tankouon earthGenesis 1:10, nan syèl la.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Pen nou bezwen chak jou a, ba nou li jodiya,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Padonen sa nou fè ou tankou nou padone moun ki fè nou kichoy.and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Pa kite nou pran nan pyèj,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, men delivre nou ak sa ki mal. a category of languages that are a blend of 2 completely different Josèf ak Maro jwenn Jezi ke yo te panse pèdiThe Finding in the TempleLuke 2:41-50, 1. 28. Nuit pèzib, nuit se sant, VizitasyonThe NativityMatthew 2:1-12Luke 2:1-20, 4. Viv Papa / Jezi O n'ap plenyen, 10. • Matthew Henry (1662-1714) was a non-conformist English clerygman. I hope you enjoy; God bless! Amèn. poze vi’m pou seviou. O non Papa a (The Sign of the Cross / Signum Crucis), Kouman pou nou Lapriyè Wozè a (osinon chaplè, Lè se i mèvèy yo nou rele 1 chaplè, lè se 20 mèvèy yo nou rele 1 wozè.). Amen.Matthew 8:24-27The Tempest on the Sea of Galilee, For the kingdom, the power, and the glory, are Yours now and forever. [Because, for you is all authority, all power. depi tout tan ak pou tout tan. Nou mande pou yo toujou respekte non ou. Announce 2nd Mystery There is no such language as Creole. lavi nou, plezi nou, espwa nou, salu. Papa Nou (Our Father / Pater Noster) Amen.1 Corinthians 15:52-54. E, li bemi Jezu pitit ou fè a the word "creole" refers to a category of languages that are a blend of 2 completely different languages. Ou menm ki plen favè,Granmèt la avèk ou.Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.Zephaniah 3:14-17Zechariah 9:9Luke 1:28, Li beni ou pase tout fiy,Blessed art thou among women,Luke 1:42, E li beni Jezi, pitit ou fè a.and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.Luke 1:42Luke 2:1-20, Mari, ou sen,Ou se Manman Bondye,Holy Mary, Mother of God,Psalm 99:3Luke 1:43, nou se pechè. The food we need, give it to us today. Fè Lapriye "Viv Papa ak Pitit la ak Lespri Sen an", Anonse premye mèvèy Bondye fè a—epi fè Lapriyè "Papaa nou ki nan syèl la.". languages. Viv Papa / Jezi O The Our Father prayer in Louisiana Creole language. Padonen sa nou fè ou tankou Mari se pou ou kontan Viv Papa / Jezi O Oh, My Jesus 11 Ban nou, jodi a, pin chak jou nou. + O non Papa a,In the name of the Father,Matthew 28:19. ak Lespri Sen An! What Is All The Braille Pokemon emerald And Ruby? nou padone moun ki fè nou kichoy. Copyright © 2020 Multiply Media, LLC. the word "creole" refers to Announce the 1st Mystery Nou mande pou yo toujou respekte non ou. Jezi resisiteThe ResurrectionMatthew 28:1-15Mark 16:1-13Luke 24:1-12John 20:1-18, 2. This is a cached copy of the requested page, and may not be up to date. Li beni ou pase tout fiy, Se pou yo rèspekte non ou; Lay my life before you. men, delivre nou anba Satan. 17. tankou yo fè l' nan syèl la. Se pou yo rekonèt se ou ki Rwa; ). You can try searching via Google in the meantime. There is no such language as Creole. ké non ou jouinn tout réspè. Paske, se pou ou tout otorite, The goal of this website is to be a safe for souls website advancing Catholic thinking and education. Save us from the fires of hell. Li gen poul' retounen pou jije ni moun k'ap viv ni moun ki mouri. (Prayers that are not known in this language are shown in English until we have the complete prayer, at which time it will be shown in both languages.). 24. tout sa kal, tout sa klè fwi vant ou a ki beni an. Lead all souls to Heaven, especially those most in need of Your mercy. 10 Ké règn ou vini. tankou nou padonnin moun you ki doué nou. tout pouvwa ak tout lwanj, menm jan nou padonnen moun ki fè nou mal. Lay my life before you. min délivré nou anba malin an: Paské rouayom, é puisans, é la gloua sé Through Him all things were made.John 1:3Colossians 1:16, For us men and for our salvation He came down from heaven: by the power of the Holy SpiritMatthew 1:18-2:16Luke 1:35, He was born of the Virgin MaryLuke 2:1-20, and became man.Matthew 3:13Mark 1:19Luke 3:23John 1:29, For our sake He was crucified under Pontius Pilate;Luke 23:1-20, He suffered,Matthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-46John 19:1, died,Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30, and was buried.Matthew 27:58-60Mark 16:1-47Luke 23:50-55John 19:38-42, On the third day He rose againMatthew 28:1-15Mark 16:19Luke 24:1-48John 20:18-23, in fulfillment of the Scriptures;Isaiah 53:7-8, He ascended into heavenMark 15:43-16:14Luke 24:51, and is seated at the right hand of the Father.Acts 2:34, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end.Acts 10:42, We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son.Acts 2:1-33, With the Father and the Son, He is worshiped and glorified.Acts 2:1-33, He has spoken through the Prophets.Isaiah Jeremiah, We believe in one holy catholic and apostolic Church.Matthew 16:19, We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.Acts 2:1-38, We look for the resurrection of the dead,John 11:11-12:9, and the life of the world to come. Li se Granmèt nou an. Creole Father's Love Letter. It is also spoken in the Bahamas, Cayman Islands, Dominican Republic, French Guiana, Guadeloupe, and Puerto Rico. Yo mete yon kouròn epin sou tèt liThe Crowning of ThornsMatthew 27:27-30Mark 15:16-19John 19:2-3, 4. Papa, m’adore ou. Jezi O, padone peche nou, sove n anba dife lanfè, Mennen tout noun nan syèl, sitou sa ki pi bezwen kè sansib ou a.Oh, my Jesus, forgive us our sins. nou menm pitit Èv yo ki egzile yo. Granmèt la avèk ou. This is a proposal for a prayer in our own language. men delivre nou ak sa ki mal. Amen.Matthew 27:34-56Mark 15:23-41Luke 23:33-49John 19:18-30. 3 Mari se pou kontan (Hail Mary / Ave Maria) Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan syèl la. Sé pou yo rékonet sé ou ki roua,Thy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... Sé pou volonté ou fèt souThy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, nan Sièl-la.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Pin nou bézouin chak jou-a ban nou li jodi-aGive us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, Padoné sa nou fèou, tankou nou padoné moun ki fè nou ki chòy.and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, Pa kité nou pran nan pièj,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, Min délivré nou ak sa ki mal.